Deelnemersreglement Krollenloop Veghel

Artikel 1. Algemeen
1.1 De organisatie van de Krollenloop Veghel (hierna te noemen Krollenloop) is in handen van de stichting Krollenloop Veghel. Het deelnemersreglement van de Krollenloop is vastgesteld door de stichting Krollenloop Veghel.
1.2 De stichting Krollenloop Veghel is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 62684205.
1.3 Daar waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.
1.4 Deelname aan de Krollenloop betekent dat de inhoud van het reglement bij de deelnemer bekend is en door hem/haar gerespecteerd en geaccepteerd wordt.

Artikel 2. Deelname

2.1 De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf (EHBO) heeft het recht een deelnemer deelname aan de wedstrijd te ontzeggen. Hierover is geen discussie/correspondentie mogelijk.
2.2 Instructies van de organisatie en de jury moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.3 Het is niet toegestaan met buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het parcours is niet geschikt voor rolstoelers, skeelers, inline-skaters of driewielers. Het is niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoersmiddel tenzij met toestemming van de organisatie.
2.4 Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien hebben geen recht op restitutie van het betaalde inschrijfgeld.
2.5 Het startnummer dient zichtbaar aan de voorkant van het lichaam te worden gedragen. Het is niet toegestaan het startnummer te vouwen, zodanig dat teksten op het startnummer niet meer zichtbaar zijn. 

Artikel 3. Inschrijving
3.1 Inschrijving voor de Krollenloop is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de organisatie aan te wijzen manier. Bij overtreding zal diskwalificatie volgen.
3.2 De deelnemer mag slechts aan Krollenloop deelnemen, indien hij/zij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Met de inschrijving gaat men ook akkoord met dit deelnemersreglement.
3.3 Het tussentijds wijzigen van de afstand is uitsluitend mogelijk tot en met 17 oktober 2023, 23.59 uur. Wijzigen van de afstand is slechts mogelijk mits de limiet van het aantal inschrijvingen van de betreffende afstand nog niet is behaald. Het inschrijfgeld wordt kort voor de Krollenloop ge├»ncasseerd. 
3.4 Het startnummer moet voorafgaand aan de loop worden afgehaald bij Het Raadhuis aan de Markt in Veghel. Ook op de wedstrijddag zelf kunnen de startnummers daar worden afgehaald. Informatie hierover is elders op deze website te vinden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 Deelname aan de Krollenloop geschiedt geheel voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
4.2 De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de Krollenloop.
4.3 De deelnemer verklaart de organisatie vrij voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de Krollenloop.
4.4 De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor de schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van haar deelname aan de Krollenloop.

Artikel 5. Veiligheid
5.1 Instructies en/of aanwijzing van politie, organisatie, juryleden, hulpdiensten, medewerkers (o.a. verkeersregelaars) moeten direct en stipt opgevolgd worden.
5.2 De organisatie behoudt het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen, in te korten of de gehele Krollenloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, overmacht of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare orde en veiligheid in geding komt.
5.3 In geval van afgelasting en andere overmacht, genoemd onder punt 5.2. vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.
5.4 De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de organisatie ontheffing verleend is.

Artikel 6. Limiet
6.1 Op het finishpunt gelden tijdslimieten (bruto tijden), te weten 60 minuten voor de 5 KM, 90 minuten voor de 10 KM en 120 minuten voor de Ten Miles. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de organisatie/jury.
6.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om de verkeersmaatregelen en parcoursafscheiding op te heffen nadat de tijdslimiet is verstreken. De organisatie voorkomt hiermee dat wegen onnodig lang moeten worden afgesloten omdat deelnemers besluiten te gaan wandelen.
6.3 Achter de laatste deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), bevindt zich een fietser/bezemwagen. 

Artikel 7. Uitslagen
7.1 De deelnemer kan slechts aanspraak maken op de eventuele prijs voor het klassement van de afstand waarvoor men heeft ingeschreven.
7.2 De uitslagen van de Krollenloop en de daaraan verbonden prijzen worden bepaald door de volgorde van binnenkomst op basis van de bruto tijd. De tijd wordt geregistreerd door middel van een tijdregistratiechip.
7.3 Het gebruik van een door de organisatie voorgeschreven tijdregistratiechip is verplicht. (Deze chip is in het startnummer verwerkt). 

Artikel 8. Privacy
8.1 De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt en alleen slechts door de organisatie gebruikt. Deelnemers die hiertegen schriftelijk of via e-mail bezwaar maken, worden niet in dit bestand opgenomen.
8.2 Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Krollenloop gemaakte foto's en video's.
8.3 Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van het door haar georganiseerde evenement zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Artikel 9. Tenslotte
9.1 In het start-finishgebied, langs het parcours en op de aanlooproutes naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten.
9.2 Van ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
9.3 In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.